Žene žrtve

Centar je 2014. godine započeo projekat popisa žena žrtava rata stradalih u ratu u BiH 1992-1995. Popisom su obuhvaćene žene srpske nacionalnosti, stradale od različitih oblika ratne torture: žene zarobljene, zatočene u logorima, u kućnom pritvoru, seksualno zlostavljane, silovane, ranjene, ubijene. Formirana je posebna baza podataka za žene žrtve, a svaki unos je zasnovan na dostupnoj validnoj dokumentaciji. Imena žena, vrsta stradanja i dokumentacija su zaštićeni i nisu dostupni javnosti. U februaru 2019. u bazi Centra je evidentirano 1748 žena žrtava, od kojih je 695 žrtava ratnog silovanja.

Centar je 2014. godine realizovao prvi institucionalni projekat za žene žrtve seksualnog nasilja u ratu pod nazivom Snaga je u nama, finansiran sredstvima FIGAP . Budući da se radilo o prvom projektu, njegov cilj je bilo podizanje svijesti javnosti; uspostavljanje dvosmjerne komunikacije između žena koje su preživjele seksualno nasilje u ratu i institucija vlasti, te psiho-socijalno osnaživanje žena žrtava rata. Projekat je realizovan u partnerstvu sa „Udruženjem žena žrtava rata Republike Srpske“.

Jedna od najvažnijih poruka na kojoj su insistirale žene učesnice projekta bila je da je važeći Zakon o civilnim žrtvama rata neadekvatan jer su uslovi za sticanje statusa civilne žrtve rata krajnje rigorozni i za veliki broj žena žrtava neostvarivi. Upravo zbog nemogućnosti da ostvare svoja prava, žene žrtve se osjećaju zapostavljene, marginalizovane i zaboravljene.

Na osnovu tih iskustava, Centar je, u saradnji sa nadležnim ministarstvima Vlade Republike Srpske i UN agencijama, učestvovao u radnim grupama na izradi novog zakona o civilnim žrtvama rata. Narodna skupština Republike Srpske je 21. juna 2018. usvojila Zakon o zaštiti žrtava ratne torture. Međutim, delegati Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda su 29. juna 2018. godine stavili veto na Zakon, a Vijeće naroda Republike Srpske nije postiglo saglasnost o pitanju zaštite nacionalnog interesa Kluba Bošnjaka u vezi sa Zakonom, zbog čega je Zakon upućen na daljnje usaglašavanje zajedničkoj komisiji Narodne skupštine Republike Srpske i Vijeća naroda. Budući da na zajedničkoj sjednici održanoj 30. jula 2018. nisu podržani amandmani Kluba Bošnjaka, Zakon je upućen Ustavnom sudu Republike Srpske na konačno odlučivanje. Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske je 13. septembra 2018. godine donijelo rješenje kojim je utvrđeno da nije prihvatljiv zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske, te je Zakon objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 90/18 od 27. septembra 2018. godine i stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

Zakonom je propisano aktivno učestvovanje Centra u postupku utvrđivanja statusa žrtve ratne torture i to na način da koristeći svoje službene evidencije i raspoloživu dokumentacionu građu Centar izdaje uvjerenja o činjenicama da li je neko lice bilo izloženo torturi.

Zato još jednom pozivamo sve građane/građanke koji posjeduju bilo kakve podatke o licima stradalim u Odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske 1992-1995. (poginuli, ubijeni, nestali, zatvarani, mučeni…), te o svjedocima ili licima koja su počinila ratne zločine ili teška kršenja ljudskih prava, da nam se jave.