Potvrđena optužnica u predmetu Alminko Islamović

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 26. januara 2018. godine optužnicu koja optuženog Alminka Islamovića tereti da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka a), c), e), f) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i krivično djelo uništavanje kulturnih istorijskih i religioznih spomenika iz člana 183. stav 1. istog zakona.

Optužnica tereti optuženog da je u vremenskom periodu od mjeseca marta do mjeseca oktobra 1992. godine za vrijeme oružanog sukoba u BiH, između Hrvatskog vijeća obrane i Vojske Republike Srpske, ne teritoriji opštine Bosnanski Brod u Bosni i Hercegovini, kao pripadnik Vojne policije u sklopu 101. brigade HVO-a u Bosanskom Brodu, i to u svojstvu komandira voda Vojne policije, sam ili zajedno sa drugima pripadnicima HVO, postupao suprotno pravilima međunarodnog humantarnog prava, kršeći odredbe člana 3. Ženevske konvencije IV od 12. avgusta 1949. godine o zaštiti građanskih lica za vrijeme rata ili oružanog sukoba i člana 1. Dopunskog protokola II iz 1977. godine, učestvovanjem u nezakonitom zatvaranju civila srpske nacionalnosti, njihovom ubijanju, fizičkom i psihičkom zlostavljanju, pljačkanju i paljenju imovine srpskog stanovništva, paljenju i uništavanju kulturnih istorijskih i religioznih spomenika i odvođenje na prinudni rad.

Sud BiH, 30.01.2018.