Осуђујућа пресуда за злочине у Тарчину, Пазарићу и Зовику

05.07.2018.

Суд Босне и Херцеговине

Кривично одјељење – Одсјек I за ратне злочине

Саопштење за јавност

Датум, 05. јули 2018. године

Број предмета: S1 1 K 007914 12 Kri

Име: Мустафа Ђелиловић и др.

Бр: 18-07/3931

Изречена пресуда у предмету Мустафа Ђелиловић и др.

Вијеће Одсјека I за ратне злочине Суда Босне и Херцеговине у кривичном предмету Мустафа Ђелиловић и други, након одржаног главног претреса, изрекло је пресуду којом су оптужени: Мустафа Ђелиловић, Фадил Човић, Мирсад Шабић, Незир Казић, Бећир Хујић, Халид Човић, Шериф Мешановић и Нермин Калембер проглашени кривим за кривично дјело ратни злочин против цивилног становништва из члана 142. став 1. Кривичног закона Социјалистичке Федеративне Републике Југославије СФРЈ који је преузет на основу Закона о примјени Кривичног закона Републике Босне и Херцеговине и Кривичног закона СФРЈ, у вези са чланом 22. и 30. истог Закона.

Оптужени: Мустафа Ђелиловић, Фадил Човић, Мирсад Шабић, Незир Казић, Бећир Хујић, Халид Човић, Шериф Мешановић и Нермин Калембер проглашени су кривим што су у периоду од маја 1992. до јануара 1996. године, свјесно и вољно, са свијешћу, хтијењем и пристанком, омогућили и организовали затварање и злостављање цивила српске и хрватске националности, у објектима „Силос“ у Тарчину, Основној школи „9. мај“ у Пазарићу и у магацинима касарне „Крупа“ у Зовику, на начин да су намјерно и тешко, међународном праву супротно, ускраћивали основна права припадницима српске и хрватске националности, радњама описаним у тачкама I, II, III, и В осуђујућег дијела изреке пресуде, и то на начин што су вршили незаконита затварања, нечовјечна поступања, наношења повреда физичког интегритета и здравља, те присиљавање на принудни рад, на који начин су поступали у супротности са чланом 3. став 1. тачке а. и ц), Женевске конвенције о заштити цивилних лица за вријеме рата од 12. августа 1949.године.

Суд Босне и Херцеговине примјеном члана 33., 38., 41. КЗ СФРЈ осуђује:
– оптуженог Ђелиловић Мустафу, на казну затвора у трајању од десет (10) година,
– оптуженог Човић Фадила, на казну затвора у трајању од осам (8 ) година,
– оптуженог Шабић Мирсада, на казну затвора у трајању од шест (6 ) година,
– оптуженог Казић Незира, на казну затвора у трајању од десет (10) година,
– оптуженог Хујић Бећира на казну затвора у трајању од осам (8) година,
– оптуженог Човић Халида, на казну затвора у трајању од шест (6) година,
– оптуженог Мешановић Шерифа, на казну затвора у трајању од седам (7) година,
– оптуженог Калембер Нермина, на казну затвора у трајању од пет (5) година.

На основу члана 50. КЗ СФРЈ, вријеме које су оптужени провели у притвору, у периоду од 22.11.2011. до 01.11.2012. године, има се урачунати у изречене казне затвора.

На основу члана 284. тачка ц) ЗКП БИХ ослобађају се од оптужбе:
– оптужени Хујић Бећир, Човић Халид, Мешановић Шериф, Шабић Мирсад, радњама описаним под тачком II ослобађајућег дијела изреке,
– оптужени Човић Халид и Мешановић Шериф, радњама описаним у тачки III 1 б,ц,д ,е и III 3 ослобађајућег дијела изреке,
– оптужени Ђелиловић Мустафа, Човић Фадил, Казић Незир Хујић Бећир, Човић Халид, и Мешановић Шериф, радњама описаним у тачки IV ослобађајућег дијела изреке, чиме би починили кривично дјело и то ратни злочин против цивилног становништва из члана 173. став 1. КЗ БиХ и ратни злочин против ратних заробљеника из члана 175. став 1. КЗ БиХ, све у вези са чланом 180. став 1. КЗ БиХ и у вези са чланом 29. КЗ БиХ.

На основу одредби члана 188. став 4. ЗКП БиХ оптужени су ослобођени обавезе да надокнаде трошкове кривичног поступка, који падају на терет буџетских средстава Суда.

******