Djelatnosti

Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na:

• istraživanje, prikupljanje, dokumentovanje, obradu, klasifikaciju, prezentovanje i arhiviranje dokumentacione i druge građe o Odbrambeno-otadžbinskom ratu, drugim ratovima iz perioda 20. vijeka na prostoru bivše Jugoslavije, genocidu u Nezavisnoj državi Hrvatskoj, ratnim zločinima, zločinima počinjenim protiv čovječnosti i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, kao i drugim događajima na prostoru Bosne i Hercegovine i bivše Jugoslavije, njihovim uzrocima, posljedicama, te pojavama i mehanizmima koji dovode do njih ili ih suzbijaju i sprječavaju;
• istraživanje ključnih događaja i zločina iz istorijskog, vojnog, pravnog, sociološkog, političkkog, ekonomskog i psihološkog aspekta, kao i drugih aspekata od značaja za objektivno sagledavanje ovih događaja,
• utvrđivanje, predlaganje i koordinisanje baznih aspekata politika pamćenja, memorijalizacije, kulture sjećanja i pamćenja,
• stručno osposobljavanje zainteresovanih i ciljanih grupa i javnosti,
• analizu počinjenih zločina, utvrđivanje istine za pojedine događaje i ličnosti i prošlosti i drugih relevantnih događaja, njihovu obradu, verifikaciju i vrednovanje,
• formiranje i razvoj baza podataka i službenih evidencija o događajima i njihovim posljedicama i o krivičnim predmetima ratnih zločina,
• izdavanje uvjerenja, odnosno drugih isprava (potvrda i dr.) o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju,
• pripremu statističkih i drugih podataka o rezultatima istraživanja,
• saradnju sa sličnim institucijama i organima, organima pravosuđa i organizacijama i vladinim i nevladinim i drugim organizacijama i pojedincima u zemlji i nostranstvu,
• prezentovanje i publikovanje rezultata istraživanja i drugih aktivnosti,
• koordinaciju aktivnosti saradnje organa Republike Srpske sa Mehanizmom za međunarodne krivične sudove u Hagu u skladu sa članom 2. tačka 8 Ustava BiH i Statutom Mehanizma za međunarodne krivične sudove u Hagu,
• predlaganje Vladi akata u vezi sa istraživanjem zločina i saradnjom sa Mehanizmom za međunarodne krivične sudove u Hagu,
• pružanje pomoći timovima odbrane lica optuženih za počinjene ratne zločine,
• evidentiranje, vođenje i ažuriranje baze podataka o nestalim licima i njihovim porodicama,
• lociranje mjesta stradanja nestalih lica, masovnih, pojedinačnih i izmještenih grobnica na teritoriji BiH, Republike Hrvatske i Republike Srbije,
• dostavljanje podataka o potencijalnim grobnicama nadležnim tužilaštvima,
• vođenje evidencije o članovima porodica nestalih lica koja su/nisu dali krv za DNK analizu,
• praćenje ekshumacije grobnica nestalih lica prema pozvu nadležnih organa,
• uspostavljanje operativne saradnje sa svim institucijama, udruženjima i porodicama nestalih,
• informisanje nadležnog tužilaštva o eventualno nađenim grobnicama nestalih lica koja nisu evidentirana u bazi podataka,
• saradnju sa svim porodicama i udruženjima nestalih lica u Republici Srpskoj i van Republike Srpske, organizovanje i pozivanje porodica nestalih lica na identifikaciju,
• organizovanje počasnih ispraćaja i predaju porodicama identifikovanih tijela,
• izradu foto-dokumentacije mjesta na kojem se nalazi grobnica nestalih lica,
• učešće u forenzičkoj obradi pronađenih tijela,
• pronalaženje svjedoka i rad sa njima,
• korišćenje i održavanje objekata namijenjenih za obdukciju,
• smještaj i čuvanje identifikovanih i neidentifikovanih tijela nestalih lica,
• vođenje evidencije o nestalim licima,
• druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.